Privacy Statement

 

1 Inleiding.
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe ermee omgegaan wordt. Zo wordt er uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik maakt van die rechten.

1a. Geheimhouding
Balance by Nature Therapiepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de cliënt wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van de AVG wet die vanaf 25-05-2018 is het ook verplicht om van u, als cliënt, een schriftelijke verklaring te hebben van goedkeuring. Bij de volgende punten zult u lezen hoe Balance by Nature omgaat met uw persoonsgegevens. De geheimhoudingsplicht vervalt op basis van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, dan is Balance by Nature verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


1b. Persoonsgegevens
Balance by Nature respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de cliënt worden verschaft worden met uiterste zorgen vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de privacywet. De cliënt verstrekt aan Balance by Nature persoonlijke gegevens voor het opstellen van een cliëntenfiche, dat wordt verwerkt in het cliëntenbestand (indien nodig digitaal). De cliënt voorziet daarbij Balance by Nature eveneens voorafgaande aan de behandelingen van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen sessie. Balance by Nature zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

2 Bedrijf omschrijving.
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Balance by Nature Therapiepraktijk welke zich richten op de Complementaire Zorg. In de praktijk worden diverse sessies, behandelingen en workshops gegeven. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin uw gegevens door Balance by Nature verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact op.
06-20689570 / Kameelstraat 13 / 1531 EJ / Wormer / KvK 34329318 / eenmanszaak gedreven door Ellen Bregten

3 Doel gegevens.
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Balance by Nature. Deze worden hieronder toegelicht:

* Het versturen van nieuwsbrieven. Via mailchimp ontvangt u nieuwsbrieven waar u zichzelf voor hebt aangemeld, u kunt door de link 'unsubscribe' uw emailadres zelf afmelden. Voor de behandelingen in de praktijk is het soms nodig uw persoonsgegevens te bewaren ten gunste van de voortgang van de behandelingen, dit kan eventueel digitaal gebeuren. Balance by Nature heeft een goede en ge-update digitale beveiliging .
* persoonsgegevens en voortgangsgegevens zijn noodzakelijk voor het verloop van het behandeltraject, en zijn zonder goedkeuring van cliënt niet inzichtelijk voor derden.
* Analytics: de website verzameld uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denkt u hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die worden bekeken. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
* Uw gegevens zullen alleen worden verzameld als u in de praktijk de intakelijst heeft ingevuld en een intake gesprek heeft gehad in de praktijk. Het formulier en dossier wordt echter alleen opgevraagd als u de praktijk bezoekt voor vervolgafspraken, en uw gegevens daar nodig voor zijn. 
* Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
* Op de website van Balance by Nature maken wij gebruik van Cookies; dit zijn kleine bestanden die met pagina’s van een website kan worden meegestuurd en die door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

4 Opslag periode.
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Balance by Nature,  maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van diensten. Tenzij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer bewaard moeten worden. Als u contact opneemt via email met Balance by Nature Therapiepraktijk dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, email adres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens die Analytics op de website verzameld is anoniem, dus niet gebonden aan uw naam, bedrijf of email adres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen google Analytics.

5 Rechten.
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Balance by Nature of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd. 

5a. Recht op
Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens opvragen als u daar behoefte aan heeft.
Recht op rectificatie: Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of foutief verwerkt? Dan zal Balance  by Nature dat veranderen/aanpassen op uw verzoek.
Recht op het indienen van een klacht: als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Balance by Nature is volgens de wet van de WKGGZ aangesloten bij Solopartners die als bemiddelaar zal fungeren.
Recht op overdracht: als u als klant besluit om over te stappen naar een andere praktijk, dan heeft u het recht uw gegevens over te laten dragen naar desbetreffende prakijk. Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: U heeft het recht om aan te geven dat u niet meer wilt dat u gegevens door de praktijk wordt gebruikt.

5b. Verplichte gegevens
U bent niet verplicht om uw gegevens achter te laten, echter onthoudt Balance by Nature zich het recht om de aan u aangeboden dienst te weigeren. Daar Balance by Nature daardoor haar dienst niet naar behoren kan uitvoeren. Indien u een afspraak wenst te maken in de praktijk/salon zonder daarbij uw gegevens achter te laten, ook dan behoudt Balance by Nature zich het recht uw aanvraag te weigeren, dit t.g.v. nalatigheid van niet nagekomen afspraken en de daarbij horende inkomsten derving.

6 Verklaring privacy.
Indien u akkoord gaat met alle bovengenoemde privacy verklaringen, wordt u in de praktijk (voor aanvang van de behandeling) verzocht de privacy verklaring te ondertekenen. Dit is een wettelijke verplichting.