Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Balance by Nature Therapiepraktijk en de cliënt, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Verplichtingen van Balance by Nature Therapiepraktijk

Balance by Nature Therapiepraktijk staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van degelijke materialen, creatieve vormen, producten, gespreksmethodes

 • Balance by Nature zal de cliënt op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 • Balance by Nature zal de cliënt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Balance by Nature zal aan de cliënt vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren. 
 • Balance by Nature voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
 • Verplichtingen van de cliënt

1.De cliënt dient alle gegevens aan Balance by Nature te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling/hulpvraag.
2. De cliënt dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Balance by Nature op de hoogte te brengen van eventuele specifieke gegevens die noodzakelijk zijn om de de behandeling(en)/hulpvraag tot een succesvol einde te brengen.

Betaling

 • Balance by Nature Therapiepraktijk vermeldt de prijzen van alle behandelingen en haar producten zichtbaar op de website en in de praktijk.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Voor ondernemers geldt dat de factuur (inclusief 21% btw) moet worden voldaan voor aanvang van de workshop. Pas na betaling van factuur staat u ingeschreven voor de workshop.
 • Wanneer u de workshop tussentijds wenst te beëindigen, dan geldt de betalingsplicht voor het volledige factuurbedrag, er volgt geen restitutie. 
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient 24 uur voorafgaande aan de behandeling de betaling te verrichten, indien men niet beschikt over mobiele pin betalingen.
 • Betaling kan achteraf in de praktijk plaatsvinden na behandeling d.m.v. tikkie of directe overboeking.
 • Onder betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Balance by Nature Therapiepraktijk op het tijdstip van de aankoop en/of binnen 1 dag na dagtekening via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 • Indien gekozen is voor een trajectkaart van meerder behandelingen, dient men deze te voldoen waarna de behandelingen worden ingepland. Pas na betaling worden behandelingen ingepland. Bij het niet na komen van de geplande behandelingen volgt geen restitutie en is verplaatsen van behandelingen alleen mogelijk in overleg met behandelaar.

Annuleringsvoorwaarden

 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren en/of te wijzigen, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Balance by Nature Therapiepraktijk het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen. Indien voorafgaande aan de behandeling het bedrag al is voldaan, zal er geen restitutie plaatsvinden. 
 • Voor klachten die gerelateerd kunnen worden aan covid gelden geen andere regels dan bovenstaand van toepassing. 
 • Wanneer de klant te laat komt, zal Balance by Nature de afspraak inkorten of annuleren, maar toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt en in beider overleg.

Garantievoorwaarden

 • Balance by Nature Therapiepraktijk biedt de cliënt 5 dagen garantie op de behandelingen en/of de aangeschafte producten.
 • Deze garantie geldt niet, wanneer:
 • De cliënt op eigen initiatief andere behandelwijzen heeft toegepast, dan die door Balance by Nature zijn aanbevolen
 • De cliënt de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd
 • De cliënt de opdrachten niet volgens het advies van Balance by Nature heeft opgevolgd   

Klachtenafhandeling

 • Heeft de cliënt een klacht over de behandeling of wijze, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 2 werkdagen, schriftelijk per e-mail en/of via de telefoon gemeld te worden bij Balance by Nature Therapiepraktijk
 • Balance by Nature Therapiepraktijk dient  binnen 7 werkdagen een passend antwoord te geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal Balance by Nature Therapiepraktijk de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken. 
 • Komen Balance by Nature Therapiepraktijk en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator, in deze Solopartners. Balance by Nature Therapiepraktijk zal de cliënt op de hoogte brengen, d.m.v. toegezonden formulieren per post en/of per e-mail aangaande de procedure klachtenregeling verloop.

Beschadiging & diefstal

 • Wanneer de cliënt meubilair, apparatuur of producten in de praktijk beschadigt, dan heeft Balance by Nature het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt door Balance by Nature altijd direct bij de politie gemeld.

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich in de Therapiepraktijk te gedragen volgens de algemene aanvaardbare normen. Wanneer de cliënt ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Balance by Nature  het recht om de cliënt zonder opgaaf van reden de toegang tot de praktijk te weigeren. Balance by Nature behoudt zich het recht tot overgaan van het in rekening brengen van gemaakte onkosten. 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Balance by Nature Therapiepraktijk en de klant is het Nederlands Recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.